Регламент виконкому

Затверджено:
рішенням виконавчого комітету міської ради
від 19.08.2019. № 152

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету Долинської міської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1.Регламент виконавчого комітету Долинської міської ради (далі – Регламент) визначає організаційні та процедурні питання діяльності виконавчого комітету Долинської міської ради (далі – Виконком).

1.2.Регламент є нормативно-правовим актом, розробленим відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в України» та інших законодавчих та нормативних актів України, регулює та регламентує організаційно-процедурні питання діяльності Виконкому.

1.3.Регламент затверджується шляхом прийняття відповідного рішення Виконкому. Внесення змін до Регламенту чи затвердження його у новій редакції здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення Виконкому. У разі прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на розгляд чергового засідання Виконкому мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення до Регламенту.

1.4.Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для членів Виконкому, посадових та службових осіб апарату Долинської міської ради та всіх зацікавлених осіб. Регламент діє на території юрисдикції Долинської міської ради.

1.5.Члени Виконкому несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок відповідальності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Розділ 2. Організація роботи Виконкому

2.1.Виконком є виконавчим органом Долинської міської ради і утворюється Долинською міською радою на строк її повноважень та не є юридичною особою.

2.2.Після закінчення повноважень Долинської міської ради Виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу Виконкому.

2.3.Кількісний склад Виконкому визначається Долинською міською радою. Персональний склад Виконкому затверджується Долинською міською радою за пропозицією Долинського міського голови.

2.4.До складу Виконкому за посадою входять міський голова, секретар міської ради, старости, керуючий справами (секретар) виконкому, а також можуть входити заступники міського голови, керівники виконавчих органів та інші особи.

2.5.Очолює Виконком Долинський міський голова.

2.6.Особи, які входять до складу Виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах Долинської міської ради на постійній основі, на час засідань Виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена Виконкому, за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.

2.7.На осіб, які входять до складу Виконкому і працюють в апараті міської ради на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

2.7.Виконком є підзвітним і підконтрольним Долинській міській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.8.До складу Виконкому не можуть входити депутати Долинської міської ради, крім секретаря Долинської міської ради.

2.9.Основною формою роботи Виконкому є його засідання, що забезпечують колегіальне обговорення внесених на його розгляд питань та ухвалення щодо них рішень.

2.10.Засідання Виконкому є відкритими і гласними. У разі необхідності Виконком може прийняти рішення про проведення закритого засідання (закритого обговорення окремих питань), що передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

2.11.Засідання Виконкому скликаються Долинським міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови, який є членом Виконкому.

2.12.Засідання Виконкому скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

2.13.Засідання Виконкому є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу членів Виконкому.

2.14.Виконком в межах своїх повноважень приймає рішення.

2.15.Рішення приймаються на засіданні більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою або особою, яка головувала на засіданні.

2.16.У разі незгоди міського голови з рішенням Виконкому він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

2.17.Рішення Виконкому з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

2.18.Виконком має гербову печатку.

2.19.Гербовою печаткою Виконкому скріплюється підпис посадових осіб на оригіналах рішень Виконкому, а також на інших оригіналах документів, визначених окремим нормативним актом міського голови.

Розділ 3. Повноваження Виконкому

3.1.Виконком може розглядати і вирішувати питання, передбачені статтями 27-40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та віднесені цим законом до відання виконавчих органів ради.

3.2.До власних та делегованих повноважень Виконкому відносяться повноваження з попереднього розгляду проектів місцевих цільових програм, міського бюджету та інших питань, крім тих, що є виключною компетенцією міської ради:
– у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
– у галузі бюджету, фінансів і цін;
– з управління комунальною власністю;
– у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;
– у галузі будівництва;
– у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;
– у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
– у сфері соціального захисту населення;
– у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
– у галузі оборонної роботи;
– з вирішення питань адміністративно-територіального устрою;
– із забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
– у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги;
– з питань відзначення державними нагородами України.

Розділ 4. Планування роботи Виконкому

4.1.Виконком здійснює свою діяльність відповідно до затвердженого річного плану роботи Виконкому.

4.2.Підготовка та затвердження річного плану роботи Виконкому здійснюється на підставі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, пропозицій посадових осіб ради та членів Виконкому у такий спосіб:

4.2.1 пропозиції щодо включення питань до річного плану роботи Виконкому подаються Долинським міським головою, членами Виконкому, посадовими особами апарату Долинської міської ради, іншими зацікавленими особами через керуючого справами (секретаря) виконкому не пізніше за 20 календарних днів до початку наступного календарного року;

4.2.2. керуючий справами (секретар) виконкому узагальнює подані пропозиції та готує проект річного плану роботи Виконкому до розгляду на черговому засіданні Виконкому;

4.2.3. загальний контроль за виконанням річного плану роботи Виконкому здійснює Долинський міський голова, безпосередній контроль – керуючий справами (секретар) виконкому.

Розділ 5. Підготовка та проведення засідань Виконкому

5.1.Засідання Виконкому є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення внесених на його розгляд питань порядку денного та ухвалення щодо них рішень Виконкому.

5.2.Скликає засідання Виконкому Долинський міський голова шляхом видання розпорядження, в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступник міського голови.

5.3.У день підписання розпорядження про скликання засідання Виконкому керуючий справами (секретар) виконкому надсилає скановані копії зазначеного розпорядження в електронному вигляду всім членам Виконкому.

5.4.На офіційному сайті міської ради оприлюднюється дата та час засідання Виконкому.

5.5.Підготовка засідань та формування питань порядку денного засідання Виконкому здійснюється керуючим справами (секретарем) виконкому.

5.6. За необхідності, участь у підготовці питань порядку денного засідання Виконкому беруть депутати Долинської міської ради, члени Виконкому, посадові особи апарату міської ради, керівники комунальних підприємств та установ.

5.7.До підготовки питань порядку денного засідання Виконкому можуть залучатися фахівці в окремих галузях.

5.8.Проект порядку денного засідання Виконкому готується не пізніше ніж за 2 дні до проведення засідання Виконкому керуючим справами (секретарем) виконкому під керівництвом Долинського міського голови відповідно до плану роботи Виконкому, отриманих пропозицій, проектів рішень тощо.

5.9.Повідомлення членів Виконкому про день та час проведення засідання, а також запрошення на засідання зацікавлених осіб здійснює керуючим справами (секретарем) виконкому.

5.10.Члени Виконкому не пізніше ніж за 1 день до дня проведення засідання Виконкому підтверджують свою участь у засіданні керуючого справами (секретаря) виконкому або повідомляють причину, що унеможливлює участь у засіданні Виконкому.

5.11.Керуючий справами (секретар) виконкому інформує Долинського міського голову про участь членів Виконкому у засіданні.

5.12.Проект порядку денного засідання, проекти рішень та інші матеріали до засідання Виконкому не пізніше ніж за 1 день до засідання надсилаються керуючим справами (секретарем) виконкому електронною поштою всім членам Виконкому.

5.13.У разі необхідності може скликатися позачергове засідання Виконкому. Формування порядку денного у такому разі та підготовка проекту рішень може здійснюватися у день проведення засідання Виконкому.

5.14.Засідання Виконкому відкривається і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу членів Виконкому.

5.15.Присутність членів Виконкому на засіданні визначається шляхом поіменної реєстрації та додається до протоколу засідання.

5.16.На засіданнях Виконкому можуть бути присутніми народні депутати України, депутати Долинської міської та інших місцевих рад, представники акредитованих засобів масової інформації, керівники підприємств, установ, організацій, члени Долинської об’єднаної територіальної громади та інші зацікавлені особи.

5.17.Список осіб, запрошених на засідання Виконкому, вказується у протоколі або оформляється окремим додатком до протоколу.

5.18.Проект рішення попередньо візується посадовою особою, яка його готувала, керівником структурного підрозділу, заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків, юристом щодо його відповідності чинному законодавству України.

Всі проекти рішень в обов’язковому порядку подаються на візування керуючому справами (секретарю) виконкому з усіма документами, що стали підставою для підготовки проекту рішення та обґрунтовували його необхідність.

При візуванні обов’язково проставляється дата візування. Відмова у візуванні не допускається.

У разі незгоди посадова особа візує запропонований проект рішення із зауваженнями та пропозиціями, виклавши їх у письмовому вигляді.

5.19.Проекти рішень з відповідними матеріалами подаються керуючому справами (секретарю) виконкому не пізніше ніж за 3 дні до засідання Виконкому.

5.20.Проекти рішень Виконкому складаються відповідно до Інструкції з діловодства, що діє в Долинській міській раді.

5.21.Персональну відповідальність за якість та своєчасність підготовки проектів рішень на засідання Виконкому несуть посадові особи, що їх готували.

5.22.Прийняття рішень Виконкому здійснюється відкритим голосуванням членів Виконкому шляхом підняття рук або за допомогою електронних систем для голосування.

5.23.Проект порядку денного засідання Виконкому оголошується головуючим на засіданні на його початку та приймається за основу шляхом голосування.

5.24.Зміни та доповнення до проекту порядку денного засідання Виконкому ставляться головуючим на засіданні на голосування у порядку їх надходження.

5.25.Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

5.26.З питань, включених до порядку денного засідання Виконкому, як правило, доповідають особи, які внесли на розгляд засідання Виконкому відповідні проекти рішень.

5.27.Із співдоповідями на засіданні Виконкому можуть виступати особи, запрошені на засідання Виконкому для розгляду відповідних питань.

5.28.Головуючий на засіданні Виконкому:

-веде засідання Виконкому, оголошує перерви в засіданні, надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
– вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень;
– вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);
– оголошує результати голосування (рішення прийняте, рішення не прийняте);
– забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні.

5.29. Члени Виконкому на засіданнях:

– можуть вносити пропозиції до порядку денного засідання та порядку його роботи;
– можуть вимагати від доповідачів додаткових пояснень з питань порядку денного та проектів рішень;
– беруть участь в обговоренні питань, голосуванні;
– можуть вносити пропозиції про винесення питань на повторне голосування, перенесення обговорення питань на інше засідання Виконкому, додаткове вивчення питання;
– вносять пропозиції про зміни і доповнення до проектів рішень Виконкому або про їх доопрацювання.

5.30.Запрошеним на засідання Виконкому під час розгляду питань, що стосуються їх діяльності (інтересів), головуючий може надати слово для запитань, пояснень, виступів по суті питання, а також пропозицій: про зміни і доповнення до проектів рішень або про їх доопрацювання; про перенесення обговорення питання на інше засідання Виконкому, про додаткове вивчення.

5.31.На засіданні Виконкому надається час:

– на розгляд питань порядку денного (з урахуванням доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова) – не більше 30 хвилин;
– для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 15 хвилин;
– для співдоповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин;
– для оголошення питань – до 5 хвилин;
– для відповіді на запитання – до 5 хвилин;
– для виступів з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання промовця та за згодою більшості членів Виконкому продовжити йому час для виступу.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання і головуючий на засіданні вважає, що члени Виконкому отримали з цього питання достатньо інформації, він може скоротити термін виступу або припинити його.

5.32.Особи, запрошені на засідання з окремих питань, після закінчення обговорення цих питань, у подальшій роботі Виконкому участі не беруть.

5.33.Після виступу доповідача та обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування.

На голосування ставляться всі поправки чи пропозиції, що були висловлені і не були відкликані членами Виконкому, в порядку їх поступлення.

5.34.Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.

5.35.Результати голосування фіксуються у протоколі.

5.36.Засідання Виконкому протоколюється. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконкому або інша посадова особа апарату міської ради, на яку покладені такі обов’язки.

5.37.Протокол засідання виконкому підписується головуючим на засіданні та керуючим справами (секретарем) виконкому) не пізніше ніж через 10 днів після засідання. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, прізвище головуючого на засіданні, питання порядку денного, прізвище та посада доповідача, співдоповідачі, запрошені особи, всі внесені на обговорення пропозиції, результати голосування, підписи головуючого та керуючого справами (секретаря) виконкому. До протоколу додається кількісний та персональний склад членів Виконкому, що приймали участь у засіданні.

Протокол засідання Виконкому оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

5.38.Під час засідань Виконкому не допускаються прояви неетичної поведінки та будь-які порушення цього Регламенту. Члени Виконкому можуть прийняти рішення щодо неможливості подальшої участі у засіданні осіб, які допустили прояви неетичної поведінки чи порушення цього Регламенту.

Розділ 6. Контроль за виконанням рішень Виконкому

6.1.Загальний контроль за виконанням рішень Виконкому здійснюється Долинським міським головою.

6.2.Поточний контроль за виконанням рішень, термінами їх виконання та окремими дорученнями, даними головуючим в під час засідання Виконкому, здійснюють керуючий справами (секретар) виконкому та заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

6.3.Окремі доручення, дані головуючим під час засідання Виконкому можуть бути зафіксовані в протоколі Виконкому або оформлені окремим розпорядженням міського голови.

6.4.Відповідальність за виконання рішень та окремих доручень несуть особи, вказані в цих документах.

6.5.Основними методами здійснення контролю за виконанням рішень та окремих доручень є:

– постійний контроль за дотриманням термінів їх виконання;

– періодичне проведення на місцях перевірки стану їх виконання та інформування про результати перевірок керівництва міської ради.

6.6.Організаційно-технічний контроль за виконанням рішень Виконкому та інших документів, створених за результатами засідання Виконкому, здійснює посадова особа міської ради, на яку покладено ці обов’язки.

6.7.Виконавчі органи, підприємства, установи і організації інформують Виконком про хід виконання документів у встановлені терміни.

Інформації про хід виконання документів скеровуються посадовій особі, яка веде питання контроль для узагальнення, після чого матеріали направляються керуючому справами (секретарю) виконкому.

6.8.Термін виконання документів (рішень Виконкому, окремих доручень) може бути продовжений міським головою на підставі пояснень об’єктивних причин (пропозицій) даних виконавцем.

6.9.Про порушення термінів підготовки та внесення на розгляд Виконкому проектів рішень керуючий справами (секретар) виконкому інформує міського голову.

6.10.Не виконання вимог цього Регламенту щодо підготовки проектів рішень, невиконання прийнятих рішень і окремих доручень без поважних причин є підставою для застосування дисциплінарних санкцій.

6.11.Документ вважається виконаним, коли виконані всі поставлені в ньому завдання.

6.12.Протоколи Виконкому та матеріали, які були підставою для прийняття рішень, оформляються належним чином та зберігаються у керуючого справами (секретаря) виконкому до передачі їх у архів.

Розділ 7. Висвітлення діяльності Виконкому

7.1.Діяльність Виконкому є відкритою.

7.2.Висвітлення діяльності Виконкому здійснюється шляхом оприлюднення всіх прийнятих рішень Виконкому на офіційному сайті Долинської міської ради в термін до 5 робочих днів з моменту їх прийняття в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» та з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7.3.Рішення Виконкому, які містять норму оприлюднення в друкованих засобах масової інформації, публікуються у «Віснику міської ради».