Про Положення про громадські слухання у м. Долина

Про Положення про громадські слухання у м. Долина

РІШЕННЯ

Від 06.04.2016. № 187-6/2016
м. Долина

Про Положення про громадські
слухання у м. Долина

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Положення про громадські слухання у м. Долина (додається).

Міський голова Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 06.04.2016. № 187-6/2016

ПОЛОЖЕННЯ
про громадські слухання у м. Долина

1.Загальні положення

1.1.Положення про громадські слухання в м. Долина (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.Громадські слухання є формою участі громадськості у здійсненні повноважень місцевого самоврядування, передбачених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.3.Дане Положення регламентує право територіальної громади проводити громадські слухання, зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, заслуховувати депутатів та посадовців, порушувати питання місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, та вносити пропозиції щодо них.

Положення визначає умови, порядок ініціювання, підготовки і проведення громадських слухань у місті Долині, прийняття на слуханнях рішень, а також механізм реалізації результатів цих слухань.

1.4.Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади міста Долини можливості брати участь у підготовці рішень органів місцевого самоврядування, ознайомлення громадськості міста з позицією органів місцевого самоврядування з актуальних проблем розвитку міста та отримання від його жителів пропозицій і зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування.

1.5.Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості, прозорості та свободи висловлювань.

1.6.Пропозиції, які виносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування і носять для них рекомендаційний характер.

1.7.Громадські слухання проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

1.8.Предметом обговорення на громадських слуханнях є питання, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

На громадських слуханнях не можуть розглядатись питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, а також питання, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції міської ради.

1.9.Громадські слухання мають відкритий характер. Ніхто з членів територіальної громади не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях.

Участь в громадських слуханнях посадових осіб місцевого самоврядування, компетенції яких стосуються питання, винесені на обговорення, є обов’язковою.

2.Ініціювання громадських слухань

2.1.Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріпити право членів територіальної громади ініціювати громадські слухання.

Встановити необхідну мінімальну кількість членів територіальної громади (що має право голосу на виборах) для подання такої ініціативи в кількості 20 осіб.

2.2.Надати право ініціювати проведення громадських слухань:

– міському голові;

– міській раді;

– виконавчому комітету міської ради;

– депутатським групам, фракціям та постійним комісіям;

– органам самоорганізації населення, ОСББ;

– громадським та благодійним організаціям;

– політичним партіям;

– підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, що розташовані на території міста Долина.

Надалі – Ініціатор.

3.Порядок подання ініціативи та призначення громадських слухань

3.1.Ініціювати громадські слухання можуть члени територіальної громади міста шляхом утворення ініціативної групи, яка подає відповідне колективне звернення, що підписане необхідною кількістю членів територіальної громади (відповідно до пункту 2.1) в Громадську приймальню міської ради.

3.2.Виконавчий комітет, депутатські групи, органи самоорганізації населення, ОСББ, громадські та благодійні організації, політичні партії, підприємства, установи, організації усіх форм власності, що розташовані на території міста Долина ініціюють громадські слухання шляхом подання відповідного звернення.

3.3.Міський голова ініціює громадські слухання шляхом прийняття розпорядження про проведення громадських слухань.

3.4.Протягом 5 робочих днів після реєстрації звернення Ініціатора про проведення громадських слухань звернення перевіряється на предмет відповідності питань, з яких пропонується провести громадські слухання, Положенню, і за результатами розгляду Ініціатору направляється відповідь.

3.5.Якщо питання, з яких пропонується провести громадські слухання, не відповідають Положенню, Ініціатору надсилається обґрунтована відповідь.

3.6.Якщо питання, з яких пропонується провести громадські слухання, відповідають Положенню, міським головою протягом 14 календарних днів з дня реєстрації звернення видається розпорядження про організацію та проведення громадських слухань.

3.7.У випадку якщо посадові особи місцевого самоврядування в установлений строк не призначили громадські слухання – вступає в дію процедура «мовчазної згоди».

За процедурою «мовчазної згоди» Ініціатор самостійно організовує проведення громадських слухань, про що повідомляє міську раду в термін не пізніше, як за 14 календарних днів до дня проведення громадських слухань.

4.Підготовка громадських слухань

4.1. Розпорядження міського голови про проведення громадських слухань містить наступну інформацію:

– мета проведення громадських слухань;

– дату, час та місце проведення громадських слухань;

– ініціатор громадських слухань;

– відповідальний за проведення громадських слухань з числа посадових осіб;

– запрошені;

– експерти (в разі необхідності).

4.2.Час та місце проведення громадських слухань визначається, як правило, виходячи із зручностей громади міста.

4.3.У громадських слуханнях обов’язково беруть участь депутати міської ради та посадові особи місцевого самоврядування, компетенції яких стосуються питання, винесені на обговорення.

4.4.Інформація про проведення громадських слухань обов’язково оприлюднюється в засобах масової інформації, зокрема у «Віснику міської ради» шляхом опублікування розпорядження міського голови чи оголошення про проведення громадських слухань та на офіційному сайті міської ради у розділі «Громадська участь».

5.Проведення громадських слухань

5.1. Громадські слухання проводяться не пізніше 2-х місяців з дня реєстрації ініціативи про їх проведення.

5.2.Проводить громадські слухання особа із числа Ініціаторів або за згодою міський голова чи посадова особа місцевого самоврядування уповноважена міським головою.

Секретарем слухань є особа, запропонована Ініціатором. Секретар громадських слухань веде протокол громадських слухань.

5.3.У разі проведення громадських слухань з ініціативи міського голови веде громадські слухання міський голова або секретар міської ради чи заступник міського голови. Секретарем громадських слухань в такому випадку є уповноважений працівник міської ради.

5.4.На громадських слуханнях схвалюється регламент роботи, що обов’язково передбачає доповідь представника Ініціатора слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи від експертних груп. Регламентом визначається час для звітів і доповідей, виступів, запитань і відповідей тощо.

5.5.На громадських слуханнях не допускається розгляд питань, що не стосуються теми слухань, не були внесені до порядку денного громадських слухань, про які не були повідомлені учасники слухань.

5.6.Громадські слухання відбуваються за принципами відкритості та прозорості. Будь-який учасник громадських слухань має право проводити їх аудіо- та відеозапис.

5.7.Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії голова та секретар громадських слухань.

5.8.Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них регламенту. Він відкриває слухання, коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників.

Головуючий надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого згідно з регламентом. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує встановлений регламент.

5.9.Охорону громадського порядку під час проведення громадських слухань забезпечують органи внутрішніх справ.

5.10.Учасники громадських слухань повинні дотримуватись регламенту та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню питань.

У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого учасники громадських слухань більшістю голосів присутніх можуть прийняти рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадські слухання.

5.11.За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів від загального числа присутніх на громадських слуханнях осіб ухвалюються звернення чи рекомендації.

6.Оформлення результатів громадських слухань та їх розгляд

6.1. Протокол громадських слухань оформляється та підписується головою і секретарем слухань.

6.2. Протокол повинен містити:

– тему, час і місце проведення громадських слухань;

– порядок денний громадських слухань;

– кількість учасників громадських слухань;

– прізвища, імена та по батькові, найменування посад посадових осіб, що були присутні на громадських слуханнях;

– дату і номер розпорядження про скликання громадських слухань;

– пропозиції, висловлені на слуханнях;

– рішення (резолюцію) громадських слухань (у разі прийняття);

– результати рейтингового голосування за наявності різних проектів;

– основні тези виступів;

– порушені питання та внесені протягом слухань пропозиції;

6.3.Протокол складається у 2-х екземплярах, один з яких передається в міську раду для подальшої роботи та оприлюднення на офіційному сайті міської ради. Протокол оприлюднюється в одноденний термін після його подання до міської ради.

Якщо ініціатором громадських слухань є міський голова, то протокол складається в одному примірнику і після його підписання відразу оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

6.4.У разі прийняття рішення громадських слухань – воно є невід’ємною частиною протоколу.

6.5.Рішення громадських слухань обов’язково розглядаються на найближчій сесії міської ради чи найближчому засіданні виконавчого комітету, чи першочергово посадовими особами ОМС. На сесію міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради обов’язково запрошується з правом виступу Ініціатор проведення громадських слухань.

6.6.Міська рада, виконавчий комітет міської ради або інші органи місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено вирішення питання, порушеного у рішенні громадських слухань, можуть прийняти рішення, відмінне від рішення, що було прийняте в ході проведення громадських слухань. У рішенні повинні бути викладені обґрунтування такої позиції. Рішення за результатами громадських слухань обов’язково приймається шляхом поіменного голосування.

6.7.Рішення за результатами громадських слухань оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради протягом 5 робочих днів з дня його прийняття, а також у друкованому «Віснику міської ради».

Такі рішення на офіційному сайті розміщуються у двох розділах: «Документи» та «Громадська участь».

Документ опубліковано 06 квітня 2016
Чинний
Детальніше