Про Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Долинської міської ради

Про Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Долинської міської ради

РІШЕННЯ

Від 26.05.2016. № 266-9/2016
м. Долина

Про Положення про порядок підготовки,
обговорення, прийняття та відстеження результативності
регуляторних актів Долинської міської ради

Відповідно до статті 57 Конституції України, пункту 1 статті 59 та частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 9, 12, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, з метою встановлення єдиного підходу до підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Долинської міської ради (додаток 1).

2.Покласти повноваження та визначити відповідальною у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності постійну комісію міської ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку.

3.Визначити відповідальним за здійснення регуляторної діяльності в міській раді відділ економіки міської ради.

Міський голова Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 26.05.2016. № 266-9/2016

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Долинської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на підставі Конституції України та законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, Регламенту міської ради.
1.2. Положення спрямоване на врегулювання порядку підготовки, прийняття та оцінки ефективності нормативно-правових актів Долинської міської ради у сфері господарської діяльності, забезпечення прозорості та відкритості у регуляторній діяльності міської ради та носить нормативно-правовий характер.
1.3. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:
– регуляторний акт – рішення міської ради, що в цілому або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин або адміністративних відносин між міською радою, іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;
– регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України;
– суб’єкт подання проекту регуляторного акта – орган чи посадова особа, що визначені Регламентом міської ради, які відповідно до законодавства, посадових обов’язків мають право вносити проект регуляторного акта на розгляд міської ради;
– профільна комісія – постійна комісія міської ради, до компетенції якої, відноситься питання, що порушене регуляторним актом;
– відповідальна комісія – визначена даним рішенням міської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
-відстеження результативності регуляторного акта – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;
-перегляд регуляторного акта – заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики;
– показники результативності регуляторного акта – показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється оцінка стану його впровадження та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті;
– аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;
– звіт про відстеження результативності акта – документ, який містить дані про результати відстеження результативності акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження;
– моніторингова організація – юридична особа (крім органів місцевого самоврядування або політичних партій), залучена для відстеження результативності акта на договірній основі.

2. Принципи регуляторної діяльності міської ради
2.1. При здійсненні в межах своєї компетенції регуляторної діяльності міська рада керується такими принципами:
– доцільність – обґрунтована необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;
– адекватність – відповідність форм та рівня регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;
– ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
– збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
– передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;
-прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

3. Визнання проекту рішення ради регуляторним актом
3.1. Проект рішення ради визнається регуляторним актом, тобто таким, щодо якого застосовується це Положення, якщо він відповідає хоча б одному з наведених нижче критеріїв:
– акт носить нормативно-правовий характер та спрямований на правове регулювання господарських відносин або адміністративних відносин між органами влади та суб’єктами господарювання;
– акт встановлює, змінює чи скасовує норми права, що застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону таким, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
3.2. Не підлягають визнанню регуляторні рішення ради, які:
– врегульовують питання запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань мобілізації та демобілізації;
– містять державну таємницю України;
– містять виключно індивідуально-конкретні приписи.
3.3. Визнання рішення ради регуляторним актом здійснюється на підставі висновків відповідальної комісії міської ради.

4. Етапи регуляторної діяльності міської ради
Регуляторна діяльність міської ради включає такі основні етапи:
– планування підготовки регуляторних актів;
– розроблення аналізу регуляторного впливу та проектів регуляторних актів;
– публічне обговорення проектів регуляторних актів;
– розгляд проектів регуляторних актів у відповідальній комісії;
– прийняття регуляторних актів;
– контроль за виконанням регуляторних актів;
– відстеження результативності регуляторних актів;
– перегляд регуляторних актів.

5. Планування підготовки регуляторних актів
5.1.Суб’єкти подання проектів регуляторних актів до листопада поточного року подають свої пропозиції до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів секретарю міської ради.
5.2.Секретар міської ради складає План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, який затверджується міською радою щорічно не пізніше 15 грудня поточного року.
5.3.План діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, обґрунтування необхідності прийняття, строків підготовки проектів, спосіб оприлюднення а також відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.
5.4.Затверджений у встановленому порядку план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, оприлюднюються шляхом опублікування в друкованому «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа» та шляхом розміщення плану на офіційній сторінці rada.dolyna.info в мережі Інтернет, не пізніш як у 10-тиденний строк після його затвердження.
5.5.Якщо розробник проекту регуляторного акта розробляє проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого Плану, то цей розробник повинен подати секретарю міської ради пропозиції щодо внесення відповідних змін до Плану.
5.6.Внесення змін до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів затверджуються міською радою не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд міської ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
5.7. Зміни та доповнення до Плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до пункту 5.4 цього Положення.

6. Розроблення проектів регуляторних актів
6.1. Розроблення проектів регуляторних актів може здійснюватись суб’єктами подання проектів регуляторних актів, визначених цим Положенням.
6.2.Суб’єкти подання під час підготовки, обговорення та відстеження результативності регуляторних актів з питань господарської діяльності, розробником яких вони виступають, зобов’язані під час обговорення і погодження відповідних регуляторних актів своєчасно подати на розгляд та погодження відповідальної комісії міської ради проекти даних регуляторних актів для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 4 Закону „Принципи державної регуляторної політики” та статті 8 Закону „Підготовка аналізу регуляторного впливу”.
6.3. Якщо розробниками регуляторних актів не є працівники міської ради, то вони зобов’язані надавати інформаційне сприяння розробникам регуляторних актів. Необхідна для розробки регуляторних актів інформація надається розробникам протягом п’яти робочих днів після їх запиту.

7. Аналіз регуляторного впливу. Експертний висновок
7.1.Розробники проектів регуляторних актів обов’язково готують та подають разом із проектом регуляторного акта аналіз регуляторного впливу, підготовлений відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта.
7.2.Аналіз регуляторного впливу розробляється відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.
7.3. У процесі проведення аналізу:
– визначається проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання;
– визначаються цілі державного регулювання;
-визначаються та оцінюються усі прийнятні альтернативні способи досягнення цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного способу;
– описуються механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи;
-обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;
– визначаються очікувані результати прийняття акта;
-обґрунтовується запропонований строк дії акта (у разі обмеження цього строку);
– визначаються показники результативності акта;
-визначаються заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
7.4. У разі внесення на розгляд міської ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу цей проект повертається його розробникові на доопрацювання.
7.5. У разі внесення на розгляд сесії міської ради проекту регуляторного акта, розробленого без аналізу регуляторного впливу, за мотивованим поданням депутата ради, профільної комісії міської ради, структурних підрозділів міської ради, що вносять на розгляд ради проект регуляторного акта, відповідальна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту. У такому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог підготовки аналізу регуляторного впливу.

8.Оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу
8.1.Підготовлений проект регуляторного акта та його аналіз регуляторного впливу доводиться до відома всіх зацікавлених осіб, тобто оприлюднюється у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа» та на офіційному сайті міської ради в 2 етапи:
Перший етап – це опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, в якому зазначається:
– стислий виклад змісту проекту;
– поштову та електронну адресу розробника проекту та інших органів, до яких надсилаються зауваження та пропозиції;
– інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого ЗМІ та/або адреса сторінки в мережі Інтернет);
– інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
– інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій.
Другий етап – це оприлюднення самого проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу, яке здійснюється відповідно до частини 4 статті 9 Закону про регуляторну політику не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення повідомлення.
8.2.Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів може проводиться:
– до внесення цих проектів на розгляд міської ради;
– після розгляду міською радою та прийняття їх за основу;
– можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії міської ради.
8.3. Встановити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до оприлюдненого проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу не менший ніж 1 місяць та не пізніше як за день до сесії на якій розглядатиметься регуляторний акт в цілому.
8.4.Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

9. Публічне обговорення проекту регуляторного акта
9.1. Публічне обговорення проекту регуляторного акта може включати:
-оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій;
– громадські слухання;
– круглі столи за участю представників зацікавлених сторін;
– обговорення в об’єднаннях громадян;
– збирання та оброблення пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
– інші форми з’ясування думки громадськості.
9.2.Оприлюднення проекту регуляторного акта є обов’язковим елементом публічного обговорення проекту регуляторного акта.
9.3.Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднюються в порядку та у спосіб, визначений міською радою щодо оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів міської ради шляхом опублікування в друкованому «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа» та шляхом розміщення на офіційному сайті rada.dolyna.info в мережі Інтернет.
9.4.Строк публічного обговорення проекту регуляторного акта не може бути меншим ніж один місяць та завершується обговорення не пізніше як за 5 днів до сесії на якій розглядатиметься регуляторний акт в цілому.

10. Подання пропозицій і зауважень фізичними
та юридичними особами, їх об’єднаннями
10.1. Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання можуть протягом терміну, вказаного у повідомленні про оприлюднення проекту регуляторного акта, подавати пропозиції і зауваження щодо проекту регуляторного акта розробнику у вигляді листа.

11. Розгляд результатів публічного обговорення регуляторного акта
11.1. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту.
11.2.За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
11.3.Згідно із статтею 14 Закону України “Про звернення громадян” органи місцевого самоврядування та посадові особи зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

12. Розгляд проекту регуляторного акта
12.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд міської ради та аналіз його регуляторного впливу подаються до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону про регуляторну політику.
Після публічного обговорення, проект регуляторного акта подається до відповідальної постійної комісії з таблицею зауважень та пропозицій.
12.2. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку висновку про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
12.3. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у міській раді (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.
12.4.При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

13. Прийняття регуляторного акта
13.1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку прийняття рішення міської ради, встановленого Регламентом міської ради.
13.2. Під час обговорення на пленарному засіданні міської ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї комісії про відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, дотримання порядку підготовки та оприлюднення проекту регуляторного акта, встановленого Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
13.3.Регуляторний акт не може розглядатись на сесії та бути прийнятим радою в цілому, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
– відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок;
– проект регуляторного акта не був оприлюднений.
13.4. У разі виявлення будь-якої з цих обставин міська рада зобов’язана вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

14. Відстеження результативності регуляторних актів
14.1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою, здійснюється в порядку, встановленому статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.
14.2. Метою відстеження результативності регуляторного акта є об’єктивна перевірка сталого досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті.
14.3. Відстеження результативності регуляторного акта включає:
– виконання заходів з відстеження результативності;
– підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.
14.4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п’ять робочих днів.
14.5.Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.
14.8. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо в самому регуляторному акті не встановлено більш ранній строк.
14.9.Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.
14.10.Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше, ніж за день до закінчення дії регуляторного акта.

15. Виконавець відстеження результативності регуляторного акта
15.1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта здійснює відділ міської ради, до компетенції якого входить питання викладене в регуляторному акті.
15.2.До виконання робіт з відстеження результативності регуляторного акта можуть залучатися моніторингові організації, а також громадяни, їх об’єднання, наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені міською радою і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання.

16. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта
16.1.Виконавець заходів з відстеження результативності забезпечує підготовку звіту про відстеження результативності регуляторного акта.
16.2.У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:
– вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер;
– назва виконавця заходів з відстеження;
– цілі прийняття акта;
– строк виконання заходів з відстеження;
– тип відстеження (базове, повторне або періодичне);
– методи одержання результатів відстеження;
– дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних;
– кількісні та якісні значення показників результативності акта;
– оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Звіт про відстеження підписується керівником регуляторного органу.
16.3. Відділ міської ради, який здійснює відстеження не пізніше як у 10-денний строк з дня підписання оприлюднює цей звіт шляхом опублікування у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа» та розміщенням на офіційному сайті міської ради..
16.4. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта не пізніше наступного робочого дня з дня його оприлюднення подається до головної постійної комісії міської ради (постійної комісії, до сфери відання якої належало супроводження розгляду проекту регуляторного акта)..

17. Громадський (неофіційний) моніторинг регуляторних актів
17.1. Юридичні особи, об’єднання громадян, наукові установи вправі здійснювати громадський моніторинг регуляторних актів за власною ініціативною у відповідності до цього Положення, про що інформують міську раду.

18. Перегляд регуляторних актів
18.1. Перегляд регулярного акта здійснюється:
– на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;
– за власною ініціативною міської ради;
-в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.
18.2.На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта здійснюється перегляд цього акта, за результатами якого міська рада може прийняти рішення про зупинення дії цього регуляторного акта, його скасування, залишення без змін або про необхідність його перегляду.
18.3. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого міською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає головна постійна комісія міської ради або розробник цього регуляторного акта.

19. Контроль за виконанням регуляторних актів
19.1.Відповідальний за здійснення регуляторної діяльності в міській раді щорічно звітує на сесії міської ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради.

Документ опубліковано 26 травня 2016
Чинний
Детальніше