Про Статут територіальної громади міста Долини

Про Статут територіальної громади міста Долини

РІШЕННЯ

Від 31.10.2013. № 1269-35/2013
м. Долина

Про Статут територіальної
громади міста Долини

Виражаючи волю і прагнення територіальної громади, враховуючи багатовікову історію міста Долини, дбаючи про забезпечення всебічного розвитку територіальної громади міста, створення умов для задоволення потреб мешканців у соціально-культурних та економічних потребах, піклуючись про зміцнення засад міського самоврядування як необхідної складової демократичного ладу Української Держави, фактору, що зумовлює реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади, прагнучи створити умови для втілення гарантованого державою права територіальної громади міста самостійно, під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, а також керувати безпосередньо своїми справами, виходячи з реальних потреб громадян міста, керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства України, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Статут територіальної громади міста Долини в новій редакції (додається).
  2. Юридичному відділу міської ради провести у встановленому законодавством порядку юридичну перереєстрацію Статуту.
  3. Рішення міської ради від 20.10.2004. № 787-18/2004 «Про Статут територіальної громади міста Долини» вважати таким що втратило чинність.


Міський голова Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 31.10.2013. № 1269-35/2013С Т А Т У Т

територіальної громади міста Долини

Івано-Франківської області

Преамбула

Долинська міська рада від імені територіальної громади міста Долини, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, нинішнім та прийдешнім поколінням, що підтверджує збереження національних, християнських та духовних традицій громади та турботу про майбутнє міста Долини,

виражаючи волю територіальної громади, що викликана гарантованим державою правом самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення,

втілюючи принципи демократичного устрою держави та місцевого самоврядування, що забезпечують реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади,

підтримуючи традиції місцевого самоврядування, що розпочались в місті Долині з середини XV століття,

піклуючись про зміцнення територіальної громади, що зумовлює єдність жителів та збереження матеріальної бази громадян міста,

забезпечуючи права і свободи жителів міста та гідних умов для їх проживання, що гарантують життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку людині і визнаються найвищою соціальною цінністю в Україні,

дбаючи про збереження та примноження ідеалів та цінностей національних надбань територіальної громади, що здобувались протягом багатовікової історії міста,

прагнучи розвивати і зміцнювати духовність, культурну та соціальну політику місцевого самоврядування, що надає кожному жителю можливість вільного і всебічного розвитку своєї особистості та національної свідомості,

дотримуючись Конституції, Законів України та Європейської хартії місцевого самоврядування, на 35 сесії, що відбулася 31.10.2013 року від Різдва Христового, приймає цей Статут – Основний Закон територіальної громади міста, який закріплює в місті Долині систему місцевого самоврядування, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.


РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Місто Долина є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якого громада здійснює міське самоврядування і має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

Самоврядування територіальної громади міста Долини поширюється на всю територію міста, визначену її межами, а також в обсягах, визначених законами України, на землі, за межами території міста, які належать територіальній громаді на праві користування чи власності.

Стаття 2. Перша згадка про місто Долина датується 979 роком і описана в легенді про відкриття на цій території соляних джерел. (Feliks Piestrak. Skic monograficzny salin dolinskich.– lwow. – 1907.).

Перші документальні згадки про Долину відносяться до 1403 року і пов’язують з іменами польсько-литовського володаря Владислава ІІ Ягайла і його молодшого брата Свидригайла. Вже в 1404 році війт Долини Михайло Лучко виступив щоб Долині надали статус міста, але формально перенесення міста на міське німецьке право Долина Отримала тільки в 1418 році. Польський король Владислав ІІ Ягайло надає війтування в Долині Михайлові Лучку, доручаючи йому на території села заснувати місто не «на руськім чи польськім», а, як позначається в джерелі, «на німецькім, магдебурзькім праві». Повна назва міста була – «Вільне королівське місто Долина».

Адміністративно Долина, в основному, належала до Жидачівського повіту. Згодом, починаючи з першої половини XV століття, Долина перемінно належала то до Стрийського, то до Жидачівського повіту, а сама вона з середини XV століття стала центром староства.

У 1431 році Долина вже називається містечком (оппідум).

За даними 1515 року до Долинського староства, крім Долини відносились 9 королівських сіл: Підбереж, Мізунь, Надіїв, Гузіїв, Струтин, Тяпчолука (нині Тяпче), Раків, Лоп’янка і Юріїв Кут.

В 1525 році король Зигмунд І повторно надав Долині Магдебурзьке право.

У 1578 році до Долини належали 4 лани (приблизно 67 га) землі, де знаходився старостинський замок, війтівство, 3 українські парафії, 10 гуралень, 5 різників, 5 інших ремісників, 44 транспортувальники і 18 перекупщиків солі, 10 бродяг. Також у Долині був млин і збудований став на річці Тур’янці. (Zrodla dziejowe. T.18.ч. 2. с. 78).

Долинське староство включало вже 13 королівських сіл, в т.ч. гніздових (Гошів, Витвиця, Княжолука, Струтин Вижній) на 28 ланах.

У 1867 році Долина офіційно затверджена повітовим староством, яке складалось із 74 гмін 92 населених пунктів, у яких проживало 71588 жителів. Площа його становила 4375 кв. миль.

В кінці XІX на початку XX століття місто Долина було повітовим містом у склад якого входило 84 села й два міста: Болехів і Рожнітів. Долинський повіт перед другою світовою війною мав понад 130 тисяч населення.

У Східній Галичині до 1939 року існувало самоврядування за австрійською системою.

З приходом до Долини радянської армії, на народних Зборах у Львові Долинський повіт поділено на райони: Долинський, Болехівський, Рожнітівський, Вигодський, Перегінський.

Долинська міська Рада депутатів трудящих утворена у 1940 році, однак через напад німецько-фашистських загарбників проіснувала лише до 1941 року і відновила свою роботу тільки в 1944 році.

У 1959 році Долинська міська Рада народних депутатів входить до складу Калуського району, а з 1960 року – знову до Долинського.

З 1977 року Долинська міська Рада депутатів трудящих перейменована на Долинську міську раду народних депутатів.

Після прийняття у 1997 році Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Долинська міська рада народних депутатів перейменована на Долинську міську раду і відповідно – виконавчий комітет Долинської міської ради, а посада голови міської ради – на посаду міського голови.

Стаття 3. Місто Долина, на час прийняття даного Статуту, згідно з адміністративно – територіальним устроєм України входить до складу Долинського району Івано-Франківської області та є його районним центром.

Стаття 4. Територіальна громада міста Долини є первинним суб’єктом місцевого самоврядування в місті, основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через орган місцевого самоврядування – Долинську міську раду.

Стаття 5. Місцеве самоврядування у місті Долині здійснюється на принципах:

– народовладдя;

– верховенства права, пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

– гласності;

– колегіальності;

– поєднання місцевих і державних інтересів з інтересами територіальної громади міста;

– виборності;

– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в обсягах та межах, визначених Конституцією і законами України, а також цим Статутом;

– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування територіальної громади міста;

– судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 6. Територіальна громада міста здійснює самоврядування відповідно до Конституції та законів України, Європейської хартії місцевого самоврядування, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів органів державної влади та місцевого самоврядування, прийнятих в межах повноважень їх органів та посадових осіб, визначених законами.

Стаття 7. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень, у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Представницький орган місцевого самоврядування (Долинська міська рада), міський голова, виконавчі органи Долинської міської ради діють в інтересах територіальної громади за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законами України та цим Статутом.

Самовільне присвоєння визначених законом самоврядних та делегованих повноважень, органів та посадових осіб міського самоврядування іншими органами та посадовими особами, а також перевищення наданих їм повноважень, не допускається.

Стаття 8. Акти Долинської міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах компетенції є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Долини.

Стаття 9. Територіальна громада міста Долини визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку, найвищою соціальною цінністю. Змістом життєдіяльності територіальної громади є забезпечення гарантованих законом прав та свобод людини у повному обсязі.

При прийнятті актів місцевого самоврядування не допускається звуження існуючого змісту і обсягу прав та свобод людини.

Людина, здійснюючи свої права та реалізуючи власні інтереси у місті Долині, зобов’язана не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та охоронювані законом інтереси фізичних та юридичних осіб, територіальної громади та держави, додержувати моральних засад суспільства, включаючи моральні засади територіальної громади міста.

Стаття 10. Територіальна громада міста створює умови для повноцінного духовного розвитку її учасників, шанує та утверджує релігійні традиції конфесій, що легально діють на території міста, прагне до побудови суспільних відносин відповідно до загальноприйнятих принципів моралі та етики.

Стаття 11. Територіальна громада міста та її орган місцевого самоврядування здійснюють збереження історико-культурної спадщини міста, його архітектурної самобутності.

Стаття 12. Долинська міська рада, міський голова, виконавчі органи Долинської міської ради здійснюють дiловодство, ведуть документацiю i листування в межах території України державною мовою.

Стаття 13. Територіальна громада піклується про задоволення національно-культурних потреб, забезпечення умов для збереження національної ідентичності всіх етнічних груп, що проживають у місті.

Стаття 14. Економічне життя територіальної громади міста будується на засадах багатоманітності форм власності, підтримки підприємництва, захисту вітчизняних та місцевих виробників товарів і послуг, заохочення соціальноважливої діяльності, встановлення місцевих податків та зборів, що відповідають потребам територіальної громади міста і не створюють надмірного навантаження на їх платників, поєднання інтересів всієї територіальної громади, учасників економічної діяльності та споживачів, зміцнення майнової та фінансової основи самоврядування територіальної громади.

Стаття 15. Територіальна громада виявляє турботу про громадян, що потребують соціального захисту, прагне забезпечити їм гідні умови життя.

Особам з обмеженими фізичними можливостями гарантується участь у житті громади в якості повноправних її учасників, залучення до суспільних процесів та не допускається їх дискримінація.

Стаття 16. Територіальна громада дбає про сталий розвиток території, охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання енергоресурсів, покращення екологічної ситуації в місті, забезпечує збереження та розвиток садово-паркового господарства, озеленення міста, впорядкування річок, струмків, джерел та інших водойм.

Стаття 17. Місто Долина прагне до встановлення прямих взаємовигідних зв’язків з іншими містами і регіонами, установами, організаціями та фондами з України та інших держав, залучення у загальнодержавних та загальноєвропейських процесах місцевого самоврядування.

Стаття 18. Орган місцевого самоврядування територіальної громади міста Долини виконує повноваження органів виконавчої влади, що делегуються їм законами України.

З питань здійснення делегованих повноважень органи та посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам державної виконавчої влади.

Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органу місцевого самоврядування територіальної громади міста, включаючи рішення про делегування повноважень виконавчої влади, виконуються в межах переданих державою міській раді фінансових ресурсів.

Стаття 19. Взаємовідносини органу місцевого самоврядування міста та їх посадових осіб з органами державної виконавчої влади базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста та реалізації в місті цілей, завдань та функцій державної виконавчої влади.

Стаття 20. Відносини органу місцевого самоврядування територіальної громади міста з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органу місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Відносини органу місцевого самоврядування територіальної громади міста з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах поєднання договірного та адміністративного методів регулювання та підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Стаття 21. З метою забезпечення правопорядку в місті, територіальна громада у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” може створювати правоохоронні структури та сприяти діяльності інших самоврядних органів охорони правопорядку, які створені та діють згідно з чинним законодавством.

Стаття 22. Матеріальною і фінансовою основою самоврядування територіальної громади міста є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні), кредитні та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади міста, а також об’єкти спільної власності, що перебувають в управлінні уповноважених на те органів.

Стаття 23. Для висвітлення життя територіальної громади міста, офіційного оприлюднення актів органу місцевого самоврядування, громадського обговорення актуальних проблем життя міста територіальна громада міста може засновувати засоби масової інформації та/або розміщує інформаційні матеріали в існуючих паперових, ефірних чи електронних ЗМІ.

Стаття 24. Орган місцевого самоврядування територіальної громади міста з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади може входити до складу асоціацій та інших форм добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (українських та міжнародних) відповідно до чинного законодавства.

Стаття 25. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста здійснюється лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органом місцевого самоврядування територіальної громади міста наданих йому власних повноважень.

Стаття 26. Символіка міста Долина.

26.1. Територіальна громада міста має свою символіку – Прапор міста, Герб міста, а також Гімн міста та інші символи (далі – місцева символіка), що відображають історичні, культурні, духовні та інші особливості та традиції міста.

Герб подано у вигляді щита, обрамленого картушем і увінчаного короною.

На блакитному тлі в центрі щита зображено 5 топок солі білого кольору в два ряди: три знизу і дві зверху, які символізують солеварні промисли, що сприяли виникненню, розвитку та зростанню Долини.

Щит обрамлено картушем жовтого кольору.

Корона жовтого кольору символізує набуття містом магдебурзького права.

Елементи герба (щит, картуш, корона, топки) мають золотисте обрамлення.

Прапор міста Долини це прямокутне полотнище в пропорціях 5:8 (стосовно висоти до довжини). Блакитне тло (колір синій 0080ff) оперезане справа (від верхнього правого кута до нижнього лівого) срібною (білою) пов’язкою у пропорції 1,5:1,5 з елементами герба міста Долини по центру, який є величиною 1:10 площі прапора.

До місцевої символіки належать також назви чи зображення архітектурних та історичних пам’яток Долини.

26.2. Використання місцевої символіки з комерційною метою (у назвах підприємств, товарних знаках, назвах продукції тощо) допускається тільки за наявності дозволу на використання місцевої символіки та за умови сплати збору у встановленому порядку.

26.3. Перелік, зміст, правила використання місцевої символіки та порядок отримання дозволу на її використання визначаються окремими положеннями, які затверджуються міською радою.

26.4. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи в своїй діяльності використовують фірмові бланки із зображенням герба міста та своїм найменуванням.

Стаття 27. Днем міста Долина є остання неділя серпня. У виключних випадках дата святкування Дня міста Долина може бути перенесена в певному календарному році відповідним рішенням міської ради.

Стаття 28. З метою забезпечення відповідного санітарного, екологічного стану території міста, збереження об`єктів благоустрою та зелених насаджень, врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо дотримання тиші на вулицях, у житлових будинках, на прибудинкових територіях, лікувальних закладах, закладах освіти і культури, інших громадських місцях на території міста діють Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м.Долина.

Правила є обов’язковими для виконання всіма незалежно від форм власності і відомчої належності, розташованими на території міста Долина органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, суб`єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 2.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА МІСТА. ЗЕМЛІ МІСТА

Стаття 29. Територію міста Долини утворюють землі, розташовані у межах міста.

Межа міста – зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається генеральним планом міста, проектом планування і забудови міста, а також техніко-економічним обґрунтуванням розвитку міста.

Межі міста встановлюються і змінюються Верховною Радою України відповідно до закону.

Стаття 30. Землі міста перебувають у віданні міської ради.

Стаття 31. Територіальна громада міста та органи її самоврядування забезпечують дотримання прав фізичних та юридичних осіб як власників або користувачів земель.

Стаття 32. Використання земель міста здійснюється відповідно до генерального плану міста, проектів планування та забудови міста і планів земельно-господарського устрою та визначається оптимальним поєднанням громадських та приватних інтересів, з дотриманням будівельних, землевпорядних, санітарних, природоохоронних норм і встановлених публічних сервітутів – безстрокового обмеження права власності чи права користування землею, що полягає у забезпеченні проїзду чи проходу до доріг загального користування, прокладанні та ремонті лінійних споруд, комунікацій тощо.

РОЗДІЛ 3.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА

Стаття 33. Територіальну громаду міста Долини складають усі жителі міста – учасники територіальної громади – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які постійно проживають та зареєстровані на території в межах міста Долини.

Стаття 34. Право голосу на міському референдумі, при консультативному опитуванні територіальної громади та на виборах депутатів міської ради і міського голови мають учасники територіальної громади -громадяни України, яким на день голосування виповнилось 18 років, за винятком осіб, визнаних судом недієздатними.

Стаття 35. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та зробили особистий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин міста”. Підстави та порядок присвоєння звання “Почесний громадянин міста”, його статус визначається окремим положенням, яке затверджується рішенням Долинської міської ради.

За вагомий внесок в розбудову і розвиток міста та інше, громадяни можуть бути нагороджені іншими відзнаками. Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються окремим положенням, яке затверджується рішенням Долинської міської ради.

РОЗДІЛ 4.

СИСТЕМА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

Глава 1. Загальні засади організації місцевого самоврядування в місті.

Стаття 36. Система місцевого самоврядування міста Долини включає:

– територіальну громаду міста Долини;

– Долинську міську раду;

– Долинського міського голову;

– виконавчі органи Долинської міської ради;

– органи самоорганізації населення у м. Долина.

Стаття 37. Територіальна громада міста Долини здійснює своє право на самоврядування безпосередньо або через утворений нею орган місцевого самоврядування.

Стаття 38. Мешканці міста здійснюють право на місцеве самоврядування у таких формах:

– міські референдуми;

– опитування територіальної громади (консультативний референдум, громадське опитування);

– вибори міської ради, міського голови;

– загальні збори громадян за місцем проживання;

– територіальні комітети;

– місцеві ініціативи;

– громадські слухання;

– індивідуальні та колективні звернення до органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста;

– участь у роботі органів місцевого самоврядування територіальної громади міста, в тому числі робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

– інші форми, що не заборонені чинним законодавством.

Глава 2. Міський референдум. Дорадче опитування територіальної громади міста. Місцеві вибори.

Стаття 39. Міський референдум може бути імперативний, консультативний, повторний.

Стаття 40. Міський референдум є безпосередньою формою реалізації територіальною громадою міста права на місцеве самоврядування і полягає у прийнятті територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

Міський референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою міста найбільш важливих питань життя міста, які відповідно до Конституції та законів України віднесені до відома місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 41. Предметом міського референдуму може бути:

– прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання місцевого самоврядування територіальної громади міста;

– прийняття рішень, які визначають зміст актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 42. На міський референдум можуть вноситися питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самоврядування територіальної громади міста.

На міський референдум не можуть бути внесені питання, віднесені до компетенції органів державної влади, питання, пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції міської ради, її виконавчих органів або міського голови.

Стаття 43. Рішення, прийняті міським імперативним референдумом, мають вищу юридичну силу по відношенню до актів, прийнятих органами місцевого самоврядування територіальної громади міста та їх посадовими особами.

Рішення, прийняті міським референдумом, не потребують будь-якого затвердження органами державної влади чи місцевого самоврядування територіальної громади міста та їх посадовими особами і можуть бути скасовані або змінені лише у порядку, передбаченому Конституцією та законами України.

Стаття 44. Результати місцевого консультативного референдуму розглядаються і враховуються під час прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами.

Стаття 45. Рішення місцевої ради, які не відповідають результатам місцевого консультативного референдуму, можуть бути прийняті лише тоді, коли за їх прийняття проголосувало не менш як дві третини від загальної кількості депутатів відповідної місцевої ради.

3. Рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, які не відповідають результатам місцевого консультативного референдуму, можуть бути прийняті лише тоді, коли за їх прийняття проголосувало не менш як дві третини від складу відповідного виконавчого комітету ради.

Стаття 46. Порядок підготовки і проведення міського референдуму визначається законодавством України.

Стаття 47. Засади та порядок проведення виборів депутатів міської ради та міського голови визначаються законодавством України.

Глава 3. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 48. Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення питань місцевого значення.

Загальні збори громадян за місцем проживання проводяться з метою:

– обговорення питань загальноміського значення;

– обговорення та подання пропозицій з питань, віднесених до відання органів самоврядування територіальної громади міста, які мають важливе значення для даної внутрішньоміської територіальної громади;

– обрання органів самоорганізації населення;

– заслуховування звітів та повідомлень посадових осіб місцевого самоврядування про їх роботу;

– прийняття рішень про проведення та співфінансування робіт з благоустрою, охорони громадського порядку, збереження житлового фонду, пам’ятників історії і культури, надання допомоги соціально незахищеним учасникам громади;

– прийняття рішень про самооподаткування для створення цільових позабюджетних фондів або фінансування діяльності органів територіального громадського самоврядування, про внески та добровільні пожертви на громадські потреби учасників внутрішньоміської громади.

Стаття 49. У роботі зборів мають право брати участь учасники територіальної громади міста, які мають право голосу на виборах і постійно проживають у межах даної внутрішньоміської громади.

У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані судом недієздатними, особи, яких тримають в місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування.

На зборах можуть бути присутніми депутати міської ради, депутати інших рад, представники виконавчих органів міської ради, органів державної влади та об’єднань громадян.

Стаття 50. Збори скликаються в міру необхідності і є правомочними при наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів представників громадян (зборів уповноважених, конференції) – не менш як двох третин, представників відповідних територіальних утворень.

Збори скликаються міським головою, виконавчим комітетом міської ради, органами територіальної самоорганізації громадян, громадськими організаціями та ініціативними групами за власного ініціативою або на вимогу не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні.

Уповноважені для участі у зборах уповноважених обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами територіальної самоорганізації громадян і допускаються до участі в зборах уповноважених в разі документального підтвердження їх повноважень.

У разі, коли збори скликаються органами територіальної самоорганізації громадян, громадськими організаціями та ініціативними групами, вони повідомляють про це міську раду.

Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення.

У невідкладних випадках населенню повідомляється про скликання зборів в день їх проведення.

Стаття 51. Збори веде головуючий, яким є ініціатор проведення зборів, чи особа, уповноважена ініціатором (ініціаторами). Збори вправі обирати президію, лічильну комісію, інші органи, необхідні для їх нормальної роботи. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.

Порядок денний і регламент роботи зборів затверджується зборами.

Стаття 52. З розглянутих питань збори приймають рішення.

Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, які присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням.

Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

Стаття 53. За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.

До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників та протоколи лічильної комісії.

Стаття 54. Рішення зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є обов’язковими для виконання органами територіальної самоорганізації громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території.

Стаття 55. Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законодавства України, може бути зупинено Долинською міською радою або її виконавчим органом, місцевою державною адміністрацією до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Про це повідомляється відповідний орган територіальної самоорганізації громадян.

Глава 4. Громадські слухання.

Стаття 56. Територіальна громада міста має право проводити громадські слухання шляхом зустрічі з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких учасники територіальної громади можуть заслуховувати їх, слухати, обговорювати, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 57. У громадських слуханнях мають право взяти участь будь-хто з учасників територіальної громади, що мають право голосу на виборах.

Стаття 58. Проведення громадських слухань призначається міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на рік.

Громадські слухання можуть бути призначені на письмову вимогу:

– не менше половини депутатів міської ради;

– не менше як 5 відсотків учасників територіальної громади, які мають право голосу на виборах.

Організація проведення громадських слухань покладається на виконавчий комітет міської ради.

Призначаючи проведення громадських слухань, міський голова одночасно визначає склад посадових осіб, які братимуть участь у громадських слуханнях, місце проведення громадських слухань, організує доведення (не пізніше як за тиждень до дня проведення) до відома громадян (через засоби масової інформації) повідомлення про час і місце проведення громадських слухань, а також про їх тематику.

Стаття 59. Громадські слухання відкриває і веде міський голова, або уповноважена ним особа, а у разі, коли предметом громадських слухань є діяльність міського голови – особа, уповноважена ініціаторами слухань та секретар міської ради почергово.

Порядок денний і порядок роботи громадських слухань затверджуються громадськими слуханнями.

Головуючий на громадських слуханнях надає слово для виступу посадовим особам місцевого самоврядування, присутнім на зборах учасникам територіальної громади, слідкує за дотриманням порядку, виступає з повідомленнями.

До територіальної громади міста через місцеві засоби масової інформації доводиться детальна інформація про хід та результати громадських слухань.

Стаття 60. Під час громадських слухань учасники територіальної громади міста мають право заслуховувати звіти і повідомлення посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста, які беруть участь у громадських слуханнях, ставити їм запитання та вносити пропозиції з питань місцевого значення чи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вносити громадські запити або висловлювати рекомендації.

Стаття 61. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 62. За результатами проведення громадських слухань складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.

Глава 5. Місцеві ініціативи.

Стаття 63. Учасники територіальної громади, які мають право голосу на виборах, можуть ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання самоврядування територіальної громади міста.

Стаття 64. Реалізація учасниками територіальної громади права на місцеву ініціативу здійснюється шляхом підготовки пропозиції щодо внесення на розгляд міської ради проекту рішення з питань, віднесених до відома місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Проект рішення міської ради вноситься на розгляд міської ради в порядку місцевої ініціативи, якщо за нього поставили свій підпис не менше 5 відсотків учасників територіальної громади, які мають право голосу.

Порядок збору підписів для внесення місцевої ініціативи та форма підписних листів визначається міською радою.

Стаття 65. Місцева ініціатива, внесена на розгляд міської ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю учасників ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

Глава 6. Органи територіальної самоорганізації населення.

Стаття 66. Органи територіальної самоорганізації населення утворюються з власної ініціативи учасниками територіальної громади міста, що компактно проживають.

Стаття 67. Систему органів самоорганізації населення складають:

– будинкові, квартальні та вуличні комітети;

– ради (комітети) громадського самоврядування міста;

– інші самоврядні територіальні органи.

Стаття 68. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначається чинним законодавством України.

Глава 7. Органи місцевого самоврядування територіальної громади. Посадові особи.

Стаття 69. Міська рада є представницьким органом міського самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією, законами України та цим Статутом.

Стаття 70.

Міська рада складається з депутатів, які обираються членами територіальної громади на основі належного їм загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначається Конституцією, Законами України та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 71. Загальний склад міської ради встановлюється відповідно до чинного законодавства рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.


Стаття 72. Міська рада виступає від імені всієї територіальної громади міста у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, іншими державними і громадськими організаціями. Жоден інший орган, організація, чи особа не може виступати від імені всієї територіальної громади міста.
Міська рада вправі делегувати свої повноваження виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства.
Порядок роботи міської ради визначається Регламентом Долинської міської ради.

Стаття 73. Депутатські комісії міської ради (постійні, контрольні, тимчасові) є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.
Депутатські комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи депутатських комісій визначаються регламентом ради та положенням про комісії, що затверджуються радою.

Стаття 74. Депутат міської ради є повноважним представником територіальної громади міста в міській раді, якій діє від імені та в інтересах мешканців міста, несе обов’язки перед виборцями та виконує їх доручення.

Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Повноваження депутатів, припинення його діяльності, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та рішеннями міської ради.

Стаття 75. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу:

«З ласки Божої вступаючи в права депутата Долинської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Долина та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, Статуту міста Долина, виконувати свої обов’язки тільки в інтересах територіальної громади “.

Стаття 76. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися:

– міським головою;

– постійними комісіями;

– депутатами;

– виконавчим комітетом міської ради;

– головою обласної державної адміністрації;

– головою обласної ради;

– головою районної державної адміністрації;

– головою районної ради;

– громадськими слуханнями;

– місцевою ініціативою.

Пропозиції, розгляд яких ініціюють інші організації, громадські об’єднання, громадяни, можуть бути внесені в міську раду через посередництво вищезгаданих суб’єктів.

Стаття 77. Засідання міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер, за винятком випадків, передбачених частиною 4 цієї статті.

На засіданні міської ради можуть бути присутніми громадяни, керівники виконавчих органів міської ради та представники органів державної влади, представники засобів масової інформації, органів самоорганізації громадян, трудових колективів та громадських об’єднань.

Про питання, що розглядалися на сесії, і прийняті нею рішення населення повідомляється через офіційні видання міської ради та на інтернет-сайті міської ради.

Міська рада вправі у порядку, визначеному законодавством, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 78. Міська рада здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень, за діяльністю підзвітних їй органів та посадових осіб.

Стаття 79. Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради. Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю (крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Глава 8. Міський голова.

Стаття 80. Долинський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Стаття 81. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу наступного змісту:

“Я, (ім’я та прізвище), з ласки Божої і волею територіальної громади міста Долина обраний міським головою, вступаючи на високу і почесну посаду міського голови, усвідомлюючи свою відповідальність перед долинянами і народом України, під прапором й гербом держави, перед громадою міста, кладучи руку на Євангеліє, урочисто

ПРИСЯГАЮ завжди бути відданим інтересам громади міста Долина, дбати про благо міста і добробут його мешканців, їх духовний розвиток на терені національних ідеалів, цінностей і традицій.

ПРИСЯГАЮ стояти на захисті прав і свобод кожного жителя міста, зміцнювати і примножувати добру славу, традиції і авторитет долинської громади.

ПРИСЯГАЮ суворо дотримуватись Конституції, законів України та Статуту територіальної громади, самовіддано працювати в ім’я гідного буття теперішнього й майбутнього поколінь долинян.

Запевняю урочисто і привселюдно, що ніколи, ніде і за жодних обставин не порушу цієї присяги.

Нехай Господь Бог допоможе мені!”

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради перед складанням присяги депутатами ради.

Стаття 82. Повноваження міського голови визначається чинним законодавством України.

Міський голова представляє територіальну громаду міста в Україні та за її межами, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах або уповноважує інших осіб на таке представництво.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 83. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед всією територіальною громадою міста, відповідальним перед міською радою, а з питань реалізації повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Глава 9. Виконавчі органи міської ради.

Стаття 84. Виконавчими органами міської ради є:

– виконавчий комітет міської ради;

– відділи міської ради;

– інші створювані радою виконавчі органи.

Виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Виконавчі органи міської ради, зазначені в абзацах 2 і 3 частини 1 цієї статті також підпорядковані виконавчому комітету міської ради. Повноваження виконавчих органів визначаються чинним законодавством України.

Стаття 85. Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради і діє під безпосереднім керівництвом міського голови, який очолює його за посадою. Виконавчий комітет утворюється радою на строк її повноважень.

Порядок формування виконавчого комітету визначається чинним законодавством України.

Виконавчий комітет ради виконує також функції, покладені на нього міською радою та міським головою.

Планування роботи, порядок підготовки і внесення питань на засідання виконавчого комітету здійснюється згідно Регламенту виконавчого комітету міської ради.

РОЗДІЛ 5.

МАЙНОВА І ФІНАНСОВА ОСНОВА САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ

Глава 1. Майнові права органів місцевого самоврядування.

Стаття 86. Учасники територіальної громади міста володіють всіма правами власника по відношенню до майна, яке у встановленому чинним законодавством України порядку зареєстроване як комунальна власність територіальної громади міста і здійснюють ці права безпосередньо, а також через органи і посадові особи місцевого самоврядування міста.

Стаття 87. Суб’єктом права комунальної власності є територіальна громада міста.

Права власника майна, яке є комунальної власністю територіальної громади міста, від імені територіальної громади здійснює міська рада та інші органи місцевого самоврядування в межах делегованих їм радою повноважень.

Стаття 88. Власністю територіальної громади міста є об’єкти, які знаходяться на його території та за її межами, передані місту в результаті розподілу державної і комунальної власності, отримані або набуті територіальною громадою в порядку, передбаченому чинним законодавством, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку.

Територіальній громаді міста належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, споруди і приміщення, інші об’єкти, визначені відповідно до закону, як об’єкти права комунальної власності.

Стаття 89. У власності територіальної громади міста Долини знаходяться і не підлягають відчуженню об’єкти, які мають особливо важливе для життєдіяльності міста значення, задоволення потреб мешканців і міського господарства, а також для збереження історико-культурної спадщини.

Стаття 90. Територіальній громаді міста належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, а також частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Стаття 91. Міська рада має право мати об’єкти комунальної власності за межами міста.

Глава 2. Фінансові засоби міста.

Стаття 92. Фінансові кошти міста складаються із коштів міського бюджету і коштів цільових позабюджетних фондів, які знаходяться у власності міста і можуть бути вилучені тільки за рішенням відповідних судових органів.

Стаття 93. Планом утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування, є міський бюджет.

Стаття 94. Міський бюджет входить в консолідований бюджет Долинського районного бюджету Івано-Франківської області.

Стаття 95. Структура, порядок складання, затвердження і внесення змін до міського бюджету, а також порядок його виконання визначається чинним законодавством України.

Стаття 96. Територіальна громада прагне до збалансованості та бездефіцитності міського бюджету, залучення додаткових джерел надходжень, раціонального та контрольованого витрачання бюджетних коштів.

Стаття 97. Бюджет, зміни до нього, а також звіти про його виконання підлягають оприлюдненню через офіційні видання міської ради та на інтернет-сайті міської ради.

РОЗДІЛ 6.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 98. Статут територіальної громади міста має вищу юридичну силу щодо інших актів органу і посадових осіб місцевого самоврядування міста.

Акти органу і посадових осіб місцевого самоврядування міста, що суперечать даному Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

Стаття 99. Статут територіальної громади є постійнодіючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом ради.

Зміни і доповнення до Статуту територіальної громади вносяться рішенням міської ради, за яке проголосувало не менше двох третин від її загального складу.

Стаття 100. Статут територіальної громади міста Долини підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Документ опубліковано 31 жовтня 2013
Чинний
Детальніше